2006/12/07

印度之旅組詩 (十一) - (十五)

(十一)

西藏人本尚武,自昄佛陀之後,一洗故態,變為和平。嘉林邦有一佛教紅派宫觀,堂皇瑰麗,供奉蓮花生大士。藏人佛教为蓮花生大士從印度所傳入。
該宫觀名Zong Dog Palri Fo- Brang Monastery.天下周環

天下周環一望中
虎山西聳雪峰東
盈目人家藏万綠
飛雲掛席度長空


寺頂縱目觀覽,勝景無限。虎山謂大吉嶺之老虎山,雪峰謂康静松嘉山脉。


洋徒解囊

共欽神聖黑天尊
世道人心此探源
大法象行西域去
洋徒解囊樹新幡


从嘉林邦南下可到另鎮詩利古理,該市有廟宇一座,全用大理石建成,規模龐大,莊嚴華麗,坐落於一極為寬闊之花園内,
供奉黑天尊。此廟宇與印度興都教一般之傳統廟宇建築不同,焕然一新。

近數十年來,有印度興都教大師開展一崇拜黑天尊運動,淨化人心,使之回歸黑天尊,即回歸天上。此運動於西方產生巨大影響,
信徒昄依甚眾。黑天尊曾說法,文字記載名《薄迦梵經(Bagavad-Gita)》,為世道人心之規範。

詩利古理之廟宇為西方信徒捐資所建。


(十二)

白蓮别墅

脱顈污泥一白荷
人間仙境富豪窩
紅霞向晚凉風送
且卸征塵此宿過


从詩利古理南下又可到另一名唤善地尼卡丹之市鎮,此市鎮比美印度其他市鎮,貧困污穢,唯郊外則有一别墅莊園,半獨立式房屋,間間粉壁,清靜幽雅,宛如污泥出白荷。我人導遊拉馬先生於其中擁有一單位,从詩利古理來到善地尼卡丹之後,即寄居彼處。

善地尼卡丹,拉丁拼音為Shantiniketan;拉馬則為Rama, 拉馬往時為印度政府旅遊組織内一高級干部,現已退休。泰歌爾纪念馆

絕藝風流天下傳
斑斑遺蹟想當年
榮膺諾貝光鄉梓
几輩心儀仰大賢


印度大文豪泰歌爾曾居善地尼卡丹,亦曾於該處創辦學校,現有紀念館,展覽大師生平事蹟。


常輪寢處

多才多藝嘆天姿
戲劇丹青更擅詩
寢處常輪五六宅
滿園異卉各殊枝


紀念館接泰歌爾住處,該地有五六宅,泰歌爾輪流居寢,其間亦盛栽花卉,品種多類,其居住環境,一如其藝術表現,多款多式也。


(十三)

樹下訓蒙

不嫌户外冬晨冷
厚裹形骸意態舒
樹下訓蒙稱一絕
並肩圍坐獃聽書


泰歌爾立志淨化人心,主張生活接近上帝,接近自然,故其所創立之學校,我人所見,學生上課,有不在室内,而露天在樹下者,極之特殊。


投籃高下

朝輝喜氣滿球場
虹彩繽紛耀靚裝
南北西東來友校
投籃高下共商量


泰歌爾所辦學校,有小學,有中學,亦有大學,我人到訪時,適逢大學部舉辦校際籃球比賽,情况熱鬧。


譚公雲山

曾誦當年桃李章
泗洙懷抱志堂堂
杏壇得仰君風範
意氣激人催奮揚


善地尼卡丹泰歌爾之大學内有一中國學院,為譚雲山受泰歌爾之邀所創辦。學院内圖書館有譚公石刻遺像。上世紀四十年代後期,譚公曾有文章發表於馬來亞之《星洲日報》上,余曾讀之,至今猶記一絕,此詩云:“手栽桃李萬千枝,芬芳馥郁各矜持,春風有意播香種,時雨無心閏色姿。”

孔夫子嘗居泗洙之間,講學授徒。(十四)

薪火承傳

薪火承傳幸有人
季長绛帳禮彬彬
友誼兩國君肩重
日日維新日日新


於中國學院遇古瑪教授,教授適上課,聞余至,即停課招待,彬彬有礼。教授曾留學北京大學,獲博士學位。

東漢馬融,字季長,一代碩儒,嘗坐高堂之上,設絳帳授徒,名家盧植鄭玄等皆出其門。

《論語。雍也》:“文质彬彬,然後君子。”

《禮記。大學》:“日日新,又日新。”

古瑪,拉丁拼音為Kumar.手工絕藝

自力更生開境界
手工絕藝創新天
枯魚涸轍甘霖降
長謝詩人頌聖賢


離善地尼嘉丹數公里有阿瑪庫地爾一村,專事織布,印布以及製造皮貨等為生。此各項產品皆为農村傳統手工產品,面對現代機械大規模生產同類產品之挑戰,不易生存,二次世界大戰結束之後,阿瑪庫爾依泰歌爾所倡導“自力更生”之原則,重整旗鼓,别開生面,現時業務可謂蒸蒸日上。

阿瑪庫地爾,拉丁拼音為Amar Kutir.打抱不平

當年好漢聚梁山
打抱不平鋤狗官
二十長年成大業
老牌帝國祖家還(十五)

原來,於二十世紀上半,印度尚為英國所统治之时,阿瑪庫地爾為一反英之革命中心。1923年,為英政府所釋放之政治犯牧歌芭地野到來此地建立一“避難所”以收容亦為英國所釋放之同志,各人以織布,印布以及製造皮貨為生。眾聚日繁,阿瑪庫地爾乃逐漸形成為一農民运動之據點,數年後,牧歌芭地野再為英政府所拘捕,阿瑪庫地爾隨之亦淪為非法,唯於1942年二次世界大戰期間,該地農民竟然能一次嘗試揭竿起義,持械襲擊地方火車站以及其他政府機關,對印度於1947年之獲得獨立解放作出可觀之貢獻。

牧歌芭地野之拉丁拼音為 Mukhopadhyay.厦屋渠渠

厦屋渠渠擬帝宫
前堂後苑疊重重
子孫世代猶叨蔭
黎庶脂膏炸幾空


參觀一殺敏他之房舍,龐然大物,數百年舊建築,現今尚為子孫所享用。殺敏他於印度舊社会中為一種介於君主與鄉民之間之特殊階層,君主授之土地,責之徵税鄉民,能養兵,君主有患,即出師勤王,惡者魚肉鄉民,司空見慣。

殺敏他,拉丁拼音為zamindar.千年古國

千年古國剩微塵
缓歩環看倍愴神
聖明昏暴隨流水
青史留名有幾人


西孟加拉省於古代非一單元土地而分為若干王國,其一為瑪拉國,相傳建立於公元695年而滅亡於1805年。此國現今但遺下約三十多座頹敗廟宇,一城門以及干涸城池,其餘建築,等等,蕩然無存。